До Индии путь сыскать…

Усмотрения корпусных командиров (или о мотивах и характере присоединения Средней Азии к России).

Дубовицкий Виктор Васильевич, 1954 года рождения. Окончил исторический факультет Таджикского госуниверситета. Работал научным сотрудником института истории, археологии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан. В настоящее время – заместитель директора по научной работе того же института, кандидат исторических наук. Основные области научных интересов: история, геополитика, этнология. Имеет свыше сорока опубликованных научных работ.

Строительство новых внешнеполитических отношений между Россией и странами Центральной (Средней) Азии требует переосмысления причин и последствий многовекового процесса взаимосвязи этих гигантских регионов Евразии. После 1985 года наигранная радость по поводу прогрессивного значения присоединения (имярек страны) к России исчезла, маятник исторических исследований качнулся в другую сторону – массированного хуления тех же прогрессивных событий и даже не очень смешных попыток предъявления счетов за подавленную самобытную культуру и даже геноцид (!) среднеазиатского населения со стороны старшего брата. Но одновременно с этим, наблюдая вопиющий контраст утверждений, стало ясно, что в них больше политики, чем науки, а значит и истины…

Историческая наука со времен Геродота, выработала единственный действенный способ показа истины – обращение к источникам. В нашем случае – к источникам не столь уж древним всего то двухсот – трехсотлетней давности.

Как известно, наиболее правдивая информация упаковывается в документы и издания ограниченного пользования, те самые бумаги, что получают грифы служебного пользования, секретно, совершенно секретно, а в нашем случае рассмотрения событий многовековой давности – конфиденциально, сугубо конфиденциально. Время сняло с документов эти грифы, но уровень правдивости, а значит и ценности, теперь уже вполне доступный для исследователей информации, остался все тем же. О чем же свидетельствуют названные документы?

Читать далее...

Ҳадаф ва вазифаҳои Маркази Гумилёв

Маркази мо:
— Семинару конфронс ва чорабиниҳоро доир ба мардумшиносӣ, этнопсихология, антропология, авруосиёӣ, ҷуғрофияи минтақавӣ, фалсафа, минтақашиносӣ, фархангшиносӣ ва дигар фанҳои гуманитарӣ ташкил ва мегузаронад.
— Лоиҳаҳои иттилоотиро доир ба мавзуъҳои муҳими замона (тадқиқоти илмӣ ва саҳроии мардумшиносӣ ва фарҳанг, экспедитсияҳои этнологӣ ва археологӣ, реставратсияи шаҳрҳои қадим, анъанаҳои муқаддас, ҷашнҳои халқҳои кишвари мо, бунёди этнодеҳаҳо) дастгирӣ мекунад ва амалӣ мегардонад.
— Дар ташкил ва тарғиботи иқдомоти фарҳангии энтузиастҳо ва устодони фарҳанг иштирок мекунад, намоишҳо, консертҳо, фестивалҳо, ҷашнҳои этникӣ ва карнавалҳоро ташкил мекунад.
— Аз ҳуқуқи халқҳо оид ба шинохти фарҳангӣ, арзишҳои инсонӣ, забон ва экологияи рушди маҳал пуштибонӣ мекунад.

Читать далее...

Зебоҳо

Кӯчманчиҳо зебоянд. Агар аз миёни бани одам мардон ва занон интихоб шаванд, зебоии кӯчманчиҳо зуд ба чашм мерасад»! Зебоӣ ва латофати гогентотҳо, барбарҳо, занҳои қазоқ, қалмиқ, нагайбакҳо ва лулиҳои мексикоӣ. Онҳо қоматбаланд ва аксаран аломоти рӯяшон нозук аст. Кӯчманчиҳо ашрофзодаҳои модарзоданд, онҳо ба боло назар медӯзанд, ба сӯи ситораҳо, ба соддагии осмонҳое, ки пешашон саҷда мекунанд. Дар даврони санг бани одам ҳамин гуна буд, то он замоне ки «тамғаи Қобил», зироаткорӣ, шуғли қавми лаънаткарда дар замин ёраш нагардид, то замоне ки миён хам кардаву кӯчак шуда, бо кофтани замин шуғл наварзид ва сиёҳии часпаки онро ба худ нагирифт.
Дар филми Хертсог «Чӯпонҳои Офтоб» кӯчманчиҳои муосири Сахараи ҷанубӣ нишон дода мешавад. Баландии қомати онҳо қариб 2,15 сантиметр ба ҳисоби миёна аст. Қади ин савораҳои аспҳои бохтарии як кӯҳона баробар ба қади бозингарони дастаи баскетбол аст. Ҳамин гуна мардон замоне даштҳои русиро соҳиб буданд. Ва мо то ҳол дар ин ҷову дар он ҷо қӯрғонҳои пур аз тилло боқимондаи устухонҳои ҷанговарони скифиро пайдо мекунем. Дар гарданҳои эшон садҳо ангуштони одамӣ овезон аст. Ин ангуштони душманҳои кушташуда аст, ки ба рӯяшон хокаи тилло пошидаанд. Ку як бор кӯшиш кун, сад душманро бикуш, кӯшиш кун ҳадди ақал як душманро бикуш. Инҳо чӣ гуна одамон буданд? Ва он чӣ замоне буд?

Читать далее...

Эъломияи Маркази Лев Гумилёв

Маркази Лев Гумилёв мутахассисони соҳахои гуногун, ба монанди мардумшиносон ва антропологҳо, устодони фарҳанг, ҳимоягарони ҳуқуқи халқҳои Русия ва ҷонибдорони дӯсти миёни кишварҳои муштаракулманофеъро муттаҳид сохта, бо мақсади ҳамрайъии халқҳои Авруосиёи таъсис ёфтааст. Принсипҳое, ки моро барои таъсис додани Марказ водор сохт, аз гуфтаҳои бузургмард Лев Гумилёв сарчашма мегиранд.
Лев Гумилёв бар он андеша буд, ки халқи рус, халқҳои Русия ва Иттиҳоди Шӯравӣ аз нигоҳи таърихӣ бо ҳам алоқамандии зиёд доранд. Мо як маҷмӯаи аз аз ҳам фарқкунанда ҳастем.
«Неруи система дар мураккабии он аст», – навишта буд Л. Гумилёв. Русия дар пояи мураккабӣ ва ассиметрӣ бунёд ёфтааст. Агар дар Русия шинохти этникӣ ва минтақавии фарқкунанда мавҷуд бошад, ба ҳамон андоза он кишвари устувор хоҳад буд. Вақте халқҳои Русия «нафас гирифта тавонанд», он ҳангом қомати Русия рост мешавад.

Читать далее...

История таджикской интеллигенции в XX веке

Таджикская интеллигенция о самой себе в 1991 году

Генезис таджикской интеллигенции достаточно сложен. В Бухарском эмирате конца XIX—начала XX в. существовал довольно немногочисленный слой образованных людей. Большинство состояло на государственной службе, хотя многих из них она тяготила1. Вынужденные служить из-за куска хлеба, они, однако, весьма четко отделяли себя от “диванократии”, этого, по выражению А. А. Игнатенко, “восточного варианта бюрократии, принимающей правила придворной игры за высшую государственную мудрость”2.

Другая часть состояла из религиозных деятелей, преподавателей религиозных школ и училищ. Связь с исламом была специфической особенностью образованного класса в эмирате. Ислам пронизывал и определял все стороны жизни бухарского общества. Философия и право существовали только в рамках исламского вероучения. Воспроизводство образованного класса также осуществлялось исключительно в стенах религиозных школ и училищ {мактабы и медресе). Вплоть до 1900 г., когда открылась первая “новометодная” школа Муллы Джурабая в кенте Пустиндузон, в Бухаре полностью отсутствовало светское образование.

Многие интеллектуалы зарабатывали на жизнь ремеслом или земледелием (крестьянином-интеллигентом был, например, отец С. Айни). Такая ситуация сложилась в силу низкой оплаты умственного труда, но образованность ценилась и создавала высокий социальный статус.

Читать далее...

Л. Н. Гумилев — основоположник современного евразийства

Основоположником и главным представителем современного евразийства является Лев Николаевич Гумилев. Он был энциклопедистом, в своих исследованиях объединяя различные науки.
В изучение его творческого наследия следует обратить внимание на еще один факт — в детстве его окружали люди одухотворенные, творчески одаренные (отец — Николай Гумилев, мать — Анна Ахматова — представители серебряного века русской поэзии). Это, несомненно, отразилось в выработке Гумилевского стиля исследования с явными элементами романтизма.
Основным объектом исследования Льва Николаевича Гумилева являлась история кочевых народов Великой степи. Глубоко изучая историю и культуру кочевых народов, Л. Гумилев испытывал огромное уважение и симпатию к народам Евразии. Именно поэтому его научный труд «Древние тюрки» начинается со слов: «Посвящаю эту книгу нашим братьям -тюркским народам Советского Союза». Отмечая огромное значение древних тюрок в истории человечества, ученый с большим сожалением констатирует, что «…история этого народа до сих пор не написана. Она излагалась попутно и сокращенно…»1.
В связи с этим, следует заметить, что роль и научный вклад Л.Н. Гумилева в изучении социально-политической и этнической истории, традиции государственности и власти, культуры тюркских народов, огромен.

Читать далее...

В Афганистане вышел перевод книги Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки»

Недавно жители Афганистана впервые получили возможность ознакомиться с творчеством русского писателя Венедикта Ерофеева (1938 – 1990) – в Кабуле вышла из печати самая известная его книга «Москва – Петушки» – сообщает “АФГАНИСТАН.РУ”

Читать далее...

Священная и благородная Бухара

Средняя Азия, с её древними городами, хранящими следы прошлого, прошлых взлетов и падений…

Развитие и упадок Великого Шелкового Пути,  переносившего не только товары, но и верования и идеи.

Читать далее...